Jak długo trwa leczenie implantologiczne?

Leczenie implantologiczne - konsultacja

Czas trwania leczenia implantologicznego zależy m.in. od stanu zdrowia pacjenta i stanu jego układu stomatognatycznego. Jeśli przed zabiegiem wystąpią komplikacje, to leczenie może się wydłużyć. Można jednak podać pewne ramy czasowe zabiegu implantacji, czasu gojenia i leczenia przygotowawczego.

Czynniki wpływające na czas leczenia implantologicznego

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak długo trwa leczenie implantologiczne, trzeba omówić kilka czynników mających wpływ na poszczególne etapy leczenia.

Są to:

  • ogólny stan zdrowia pacjenta,
  • choroby ogólnoustrojowe wpływające na proces gojenia (np. cukrzyca),
  • stan układu stomatognatycznego,
  • ewentualna konieczność wykonania sterowanej rekonstrukcji kostnej, leczenia z zakresu stomatologii zachowawczej i endodontycznej.

Lekarz implantolog, po przeprowadzeniu badania i wykonaniu diagnostyki radiologicznej, określa plan leczenia, dzieląc go na etapy. Jeżeli ogólny stan zdrowia i stan układu stomatognatycznego nie wymagają dodatkowego leczenia, to dalsze postępowanie terapeutyczne dzieli się na dwa etapy.

Dwa etapy leczenia implantologicznego

Pierwszy etap to zabieg implantacji, którego czas trwania zależy od ilości wszczepianych implantów. Podczas tego zabiegu, jeśli wymaga tego sytuacja, na implantach osadza się tymczasową odbudowę protetyczną.

Drugi etap po upływie 4-6 miesięcy, podczas których zachodzi proces wgojenia, to odsłonięcie implantów (bądź zdjęcie tymczasowej pracy protetycznej) i umieszczenie na nich docelowej pracy protetycznej.

Różne źródła medyczne podają różny czas wymagany do pełnego wgojenia implantu. Jednak konsekwencje zbyt wczesnego obciążenia implantów pracą protetyczną są zbyt duże, by podjąć takie ryzyko i skrócić go do np. 2-3 miesięcy. Następstwem skrócenia czasu integracji wszczepu z tkanką kostną jest: utrata stabilizacji implantu, zanik kości otaczającej implant i w konsekwencji utrata implantu.

Bezpieczny okres pomiędzy zabiegami implantacji a osadzenia na implantach docelowej pracy protetycznej w przypadku żuchwy wynosi 4 miesiące, a w przypadku szczęki 6 miesięcy. Przyczyną tej różnicy jest odmienność w budowie kości żuchwy i szczęki.

Niektóre choroby ogólnoustrojowe mogą wydłużać proces gojenia. W takiej sytuacji wskazane jest odroczenie obciążenia implantów o dodatkowy czas wynoszący od jednego do dwóch miesięcy. W ocenie stanu wgojenia implantu pomocna jest diagnostyka radiologiczna, z której lekarz implantolog najczęściej korzysta.

Komplikacje przed zabiegiem implantacji

Jeżeli podczas pierwszej konsultacji lekarz dentysta oceni, że stan kości żuchwy lub (i) szczęki jest na tyle zły, że wymaga wykonania rekonstrukcji kostnej, to od zabiegu rekonstrukcji do zabiegu implantacji muszą upłynąć 2 miesiące.

Zły stan uzębienia wymagający leczenia zachowawczego, endodontycznego lub przedprotetycznego nie wydłuży całkowitego czasu leczenia implantoprotetycznego, ponieważ można go wykonać w okresie między pierwszym etapem (implantacja) a drugim (osadzenie docelowej odbudowy protetycznej).

Podsumowanie

  1. Leczenie implantologiczne bez komplikacji w postaci niżej opisanych przypadków to okres od 4 do 6 miesięcy.
  2. Leczenie z wykonaniem rekonstrukcji kostnej przed implantacją to okres od 6 do 8 miesięcy.
  3. Leczenie z wystąpieniem wydłużonego procesu wgajania implantu to okres od 6 do 8 miesięcy.
  4. Leczenie z rekonstrukcją kostną przed implantacją i wydłużony proces wgajania implantu to okres od 8 do 10 miesięcy.

Na czas leczenia implantologicznego ubytki zębów mogą zostać uzupełnione różnego rodzaju tymczasowymi pracami protetycznymi, przywracającymi pełną estetykę zębom.